Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

GOLD MARKET, Zlatarstvo Matjaž Šulin s.p.

Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica

Slovenija

Matična številka: 5380130000

Davčna številka: 46063463

Srg. vpisa:(Izpis iz poslovnega registra AJPES : 316-09-02397-2014/2

Register, Registrski organ: AJPES Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Datum vpisa v register: 01.01.2014

Zavezanec za DDV: DA

Telefonska številka: 05 300 26 15 , 040 429 333

E- poštni naslov: sulin.matjaz@amis.net

O podjetju:

Gospodarska družba GOLD MARKET, Zlatarstvo Matjaž Šulin s.p. se ukvarja s spletno prodajo izdelkov zlatega nakita in odkupa zlata.

SPLOŠNI DEL

 • Splošni pogoji poslovanja

 • Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe GOLD MARKET, Zlatarstvo Matjaž Šulin s.p. (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Družbo.

 • Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko.

 • Uporaba pojmov:

 • Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z Družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

 • Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

 • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi stranki.

 • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.

 • Predmet pogodbe je lahko blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga Družbe.

 • Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

 • Družba obvešča stranko preko elektronske pošte, navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.

 • Delovni čas Družbe je od ponedeljka do petka od 8.30 do 13.00 in od 15.00 do 18.00 in sobota od 9.00 do 12.00 nedelje in praznike zaprto.

 • Uporaba splošnih pogojev poslovanja

 • Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Družbo in stranko.

 • Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Družba izrecno izključi v pisni obliki.

 • Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Družbo. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.

 • Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: https://odkupzlatatakoj.si/pogoji/ Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu Družbe.

 • Kot podpis pogodbe se šteje oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Družbe.

 • Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe.

 • Spremembe splošnih pogojev poslovanja

 • Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

 • Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani https://odkupzlatatakoj.si/pogoji/ in ob potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.

 • Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 2 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati Družbi pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.

 • V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Družba pravico, da odstopi od pogodbe.

 • V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Družbe, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.

 • Družba in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.

 • Splošne določbe

 • Stranka je dolžna obvestiti Družbo o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa (sprememba prebivališča ali sedeža, sprememba lastniške ali pravnoorganizacijske oblike, insolventnost itd.).

 • Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Družbe https://odkupzlatatakoj.si/pogoji/.

 • Družbo zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.

 • Družba si pridružuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.

 • Cene

 • Cene, prikazane na spletnem naslovu Družbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

 • Cene so zavezujoče od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.

 • V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Družba dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku Družbe oziroma po ceni, glede katere se dogovorita Družba in stranka.

 • Cene za odkup zlata objavljene na spletni strani https://odkupzlatatakoj.si/ so maksimalne glede na čistino zlata in veljajo za količino zlata nad 300 gramov.

 • Plačilne metode

 • Družba omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:

 • Gotovinsko plačilo ob dostavi s strani partnerja GLS

 • Gotovinsko plačilo ob dostavi s Pošto Slovenije

 • Plačilo po UPN obrazcu na bančni račun Družbe

 • Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

 • Izstavljanje računov

 • Po uspešni oddaji in potrditvi naročila družba pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob registraciji na spletni strani Družbe. Družba stranki račun pošlje po pošti, hkrati z naročenimi izdelki. Stranki je pogodba dostopna na pisno zahtevo.

 • Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

 • Lastništvo

 • Če v pogodbi med Družbo in stranko ni dogovorjeno drugače, si Družba pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.

 • Poslovna skrivnost

 • Pogodbe, sklenjene med Družbo in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih Družba posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti Družbe ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna.

 • Omejitev odgovornosti

 • Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Družba ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

 • Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

 • Družba si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Družba nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.

 • Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Družbe nemudoma obveščena.

 • Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. 

 • Obravnava pritožb in reševanje sporov

 • Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Družbe.

 • Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 • Ponudnik, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na spletni povezavi:

 https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL”lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 • Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov sulin.matjaz@amis.net .

 • Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

 • Odstop Družbe od pogodbe

 • V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Družba pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Družba na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.

 • Prav tako ima Družba pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna ali če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.

 • Družba ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Družbi neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

 • Mnenja, ocene in priporočila

 • Mnenja, ocene in priporočila naročnikov so integralni del spletne strani in so namenjena skupnosti uporabnikov. Z oddajo mnenja, ocene ali priporočila se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in Družbi dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih komunikacije z javnostjo.

 • Registracija uporabnika

 • Za izvedbo “hitrega nakupa/naročila” ni potrebna predhodna registracija.

 • Ob registraciji uporabnika na spletni strani pridobi uporabnik podatke, s katerimi dostopa do spletne trgovine:

 • uporabniško ime, ki je enako e-poštnemu naslovu, ki ga je uporabnik navedel v postopku registracije

 • geslo za dostop.

 • Če želi uporabnik spremeniti uporabniško ime ali geslo, lahko to stori v razdelku uporabnika na spletni strani.

 • Postopek oddaje naročila

 • V razdelku “trgovina” na spletni strani lahko uporabnik s klikom izbere možnost “dodaj v košarico”. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico željenega blaga. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v košarici, lahko uporabnik s klikom na ustrezen gumb izbere bodisi vrnitev na ponudbo trgovine bodisi nadaljuje s plačilnim postopkom.

 • Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek ali storitev iz nakupovalne košarice, lahko s klikom na ikono košarice (zgornji desni kot na začetni spletni strani) dostopi do dodanih izdelkov oziroma storitev ter s klikom na gumb “odstrani” odstrani izbrani izdelek oziroma storitev. Če želi uporabnik dodati nove izdelke ali storitve v košarico, to stori s klikom na gumb “vrnitev v trgovino” in ponovitvijo postopka iz prehodnega člena.

 • Po potrditvi nakupovalne košarice z izbranimi izdelki in storitvami sistem preusmeri uporabnika na obrazec s podatki kupca oziroma naročnika. Za izvršitev naročila mora uporabnik pravilno izpolniti vsa polja, ki so označena z rdečo zvezdico. Sistem omogoča uporabniku, da se podatki iz obrazca shranijo v uporabnikovem profilu za bodoča naročila.

 • Uporabnik lahko izbira med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.

 • V primeru, da je uporabnik imetnik promocijske kode ali kupona Družbe, jo lahko uporabi in navede v ustreznem polju pri oddaji naročila.

 • Uporabnik lahko navede, da želi prevzeti predmet naročila na poslovnem naslovu Družbe, lahko pa izbere dostavo s strani dostavnih služb Pošta Slovenije, GLS .

 • Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri in po potrebi popravi vse vnesene podatke v zvezi z naročilom, ki mu jih sistem izpiše po uspešni potrditvi vseh predhodnih faz postopka. Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb “Izvedi naročilo”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.

 • Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Družbe, stranka pa lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na: sulin.matjaz@amis.net

 • Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.

 • Registrirani uporabnik lahko dostopi do podatkov o vsebini pogodbe in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu kadarkoli.

 • V namen preveritve navedenih uporabnikovih podatkov in točnosti naročila lahko Družba kontaktira uporabnika na njegovo telefonsko številko.

 • Postopek oddaje naročila se za pravne osebe razlikuje zgolj v obvezni navedbi imena pravne osebe in številke za DDV.

 • Dobavni pogoji

 • Za naročila znotraj ozemlja Republike Slovenije je strošek transportnega pakiranja in dostave nad vrednostjo nakupa 100 EUR vključen v ceno.

 • V primeru prevzema predmeta naročila na sedežu podjetja ali v primeru naročila izdelka v elektronski obliki stroškov transportnega pakiranja in dostave ni.

 • V primeru plačila po povzetju pri dostavi naročila s Pošto Slovenije, Stranka plača tudi provizijo Pošte Slovenije. Znesek provizije za znesek naročila do 98,00 EUR znaša 1,05 EUR, za zneske naročila nad 98,00 EUR do 501,00 EUR znaša provizija 1,07% vrednosti naročila, pri znesku naročila nad 501,00 EUR pa znaša provizija 5,36 EUR.

 • Dostava je mogoča samo na območju Slovenije.

 • Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na delovnik do 11.00 ure, bo odposlano istega dne, v kolikor so bile uporabljene plačilne metode gotovinskega plačila ob dostavi. V primeru plačilne metode plačila po predračunu oz. bančnega nakazila bo blago odposlano po prejemu sredstev na bančni račun Družbe. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na dela prost dan ali praznik, bo odposlano ob prvem naslednjem delovniku. Izdelki, pri katerih je na spletni strani izrecno naveden daljši dobavni rok, bodo dostavljeni v slednjem roku.

 • V primeru naročila virtualnega izdelka v elektronski obliki bo tak izdelek poslan v nekaj urah po prejetju plačila. Tovrstni izdelki bodo poslani na e-naslov, ki je bil naveden ob izvedbi naročila oziroma vzpostavitvi uporabniškega računa na spletni strani https://odkupzlatatakoj.si/.

 • V primeru, da Družba zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov.

 • Družba v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva.

 • V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora Družbo pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Družba tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.

 • Družba ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika.

 • Prevzem blaga

 • Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega poziva Družbe

 • V primeru dostave blaga preko partnerskih dostavnih služb je stranka dolžna opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji poslovanja dostavne službe.

 • Kuponi in promocijske kode

 • Kupon Družbe ima naravo darilne kartice. Vsak kupon je označen z edinstveno serijsko številko, Družba kot izdajateljica kupona pa je dolžna slednjega sprejeti kot plačilno sredstvo v okviru svoje spletne trgovine.

 • Kupon je vnovčljiv v roku 6 mesecev po datumu njegove izdaje, razen v primerih, ko je na kuponu izrecno naveden drugačen rok vnovčljivosti. Kupon je vnovčljiv samo v celoti, vrednost naročila pa mora biti višja ali enaka vrednosti kupona. V primeru, da je vrednost naročila višja od vrednosti kupona, mora uporabnik doplačati razliko do polne vrednosti naročila.

 • Zamenjava kupona za denarna sredstva ni mogoča.

 • Uporaba kupona je mogoča v postopku oddaje naročila na spletni strani. Po izpolnitvi ostalih pogojev za oddaje naročila lahko uporabnik v polju za kupone navede edinstveno osemmestno serijsko številko kupona ter potrdi s klikom na gumb “potrdi kupon”. Vrednost kupona sistem avtomatično odšteje od vrednosti naročila, ki ga uporabnik želi oddati.

 • V okviru posameznega postopka oddaje naročila je mogoče uporabiti več kuponov in največ eno promocijsko kodo.

 • Promocijska koda Družbe omogoča številne ugodnosti pri nakupovanju v okviru spletne trgovine (manjša darila ob nakupu, popusti, ipd.). Promocijska koda se lahko nahaja v raznih oglasih, e-poštnih sporočilih Družbe in na drugih medijskih nosilcih.

 • Uporabljivost promocijske kode je časovno omejena; koda se lahko uporabi zgolj znotraj časovnega obdobja, določenega za posamezno kodo.

 • Uporabnik lahko kodo navede in potrdi v polju za promocijske kode v postopku oddaje naročila. Ko je koda uspešno potrjena, se iz nje izvirajoča vrednost popusta (v primeru, da promocijska koda omogoča popust) avtomatično odšteje od vrednosti naročila, uporabnik pa mora doplačati razliko do celotne vrednosti naročila.

 • V okviru enega postopka oddaje naročila je lahko uporabljena zgolj ena promocijska koda naenkrat.

 • Pravice in obveznosti potrošnikov – Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

 • Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Družbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.

 • Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca sulin.matjaz@amis.net ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki Družbe, oziroma s pomočjo obrazca v prilogi k tem splošnim pogojem poslovanja. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno.

 • V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne bodisi pošlje na naslov Družbe: Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica. Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi Družbe o odstopu od naročila podjetju vrniti blago.

 • Potrošnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik mora vrniti izdelek v originalni embalaži.

 • Če potrošnik odstopi od pogodbe mu družba brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

 • Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Družba vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu, vendar lahko Družba vračilo zadrži do prejetja vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago.

 • Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

 • Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov.

 • V primeru, da je bil za plačilo naročila (ali za del vrednosti naročila) uporabljen kupon, se v primeru odstopa od pogodbe potrošniku vrne kupon v enaki vrednosti, kot jo je imel kupon ob oddaji naročila.

 • V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošniku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode.

 • Potrošnik, ki opravi odkup zlata v poslovalnici oziroma v poslovnih prostorih Družbe nima pravice od odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga.

 • Odgovornost za stvarne in pravne napake

 • Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.

 • Glede pravic in obveznosti izhajajočih iz stvarnih napak se uporabljajo določbe navedene v členih 37. do 40. Zakona o varstvu potrošnikov.

Ti splošni pogoji družbe so veljavni od 14.5.2021 do njihovega preklica oz. do sprejema novih splošnih prodajnih pogojev poslovanja družbe GOLD MARKET, Zlatarstvo Matjaž Šulin S.P.

IZJAVA POTROŠNIKA O ODSTOPU OD POGODBE SKLENJENE NA DALJAVO

GOLD MARKET, Zlatarstvo Matjaž Šulin S.P.

Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica

Matična številka: 5380130000

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe, sklenjene na daljavo, za nakup blaga (ustrezno obkroži oz. dopolni):

a) specifikacija blaga: ______________________________________________________________________________

b) ki izhaja iz priloženega dokumenta (račun, prevzemnica)

na podlagi naročila z dne ______________ v skupnem znesku __________________; blago sem prejel/a dne _______________.

Ime in priimek potrošnika/potrošnice _______________________________________________________________________

Naslov potrošnika/potrošnice:__________________________________________________

Telefonska številka, e-naslov potrošnika/potrošnice (neobvezno): ______________________________

Kupnino v višini ________________ EUR, ki sem vam jo plačal/a dne_______________, mi prosim vrnite na moj transakcijski račun št.:_________________________________, odprt pri banki __________________________.

V _________________, dne ___________________

Podpis potrošnika (samo, če se obrazec oddaja v fizični obliki)

______________________________

SPLOŠNO O OBDELAVI PODATKOV

Upravljalec osebnih podatkov je družba GOLD MARKET, Zlatarstvo Matjaž Šulin s.p., Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica, matična št.: 5380130000, davčna št.: 46063463

Z odpiranjem in uporabo spletne strani, se med vašo napravo in strežnikom izmenjujejo različne informacije in podatki, med katerimi lahko gre tudi za osebne podatke po Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/670 v nadaljevanju Splošna uredba) in vsakokrat veljavnega slovenskega zakona o varstvu osebnih podatkov. V nadaljevanju vam predstavljamo izmenjavo podatkov in natančno definiramo uporabo, interes in razloge.

Spletna stran je dosegljiva na HTTPS varnem protokolu, ki zagotavlja šifrirano povezavo in izmenjavo podatkov, prav tako so naši strežniki posodobljeni na najnovejše različice, kar povečuje stopnjo varnosti.

OSEBNI PODATKI IN OBDELAVA

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Upravljalec, skladno z nameni, ki so opredeljeni v nadaljevanju politike zasebnosti, zbira naslednje osebne podatke:

 • Osnovni podatki o stranki, ki se zbirajo v primeru oddaje naročila v spletni trgovini (ime, priimek, naslov, e-poštni naslov in telefonska številka) in v primeru registracije stranke kot uporabnika v spletni trgovini (uporabniško ime, e-poštni naslov in geslo za dostop).

 • Podatki o uporabnikovih nakupih in izdanih računih

 • IP naslov naprave

 • Datum in čas dostopa

 • URL naslov spletne strani in napotitveni URL (kanal in kampanja – način pridobitve obiskovalca oziroma vir, preko katerega je obiskovalec prišel na spletno stran)

 • Čas zadrževanja na spletni strani, število in URL-ji obiskanih strani ter skupni čas obiska

 • Vrsta brskalnika, ki ga uporabljate in uporabljen operacijski sistem

Upravljalec ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi omogočite ali v to privolite ali za to obstaja zakonska podlaga in ima upravljalec za obdelavo zakonit interes.

OBDELAVA PODATKOV NA PODLAGI ZAKONA ALI POGODBENEGA ODNOSA

NAKUP V SPLETNI TRGOVINI

V primeru, ko gre za sklenitev in izvajanje pogodbe z upravljalcem (v primeru nakupa v spletni trgovini), morate zagotoviti osebne podatke za namene sklepanja pogodbe. Obdelava naročila v spletni trgovini namreč ni mogoča brez posredovanja osebnih podatkov.

Ob obdelavi naročila vaše podatke prenesemo v računovodski program, ki je registrirano v EU in izkazuje ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe skladne s Splošno uredbo za varno obdelavo vaših osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke posredujemo dostavni službi, ki je ki je registrirano v EU in izkazuje ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe skladne s Splošno uredbo za varno obdelavo vaših osebnih podatkov.

POŠILJANJE PROMOCIJSKIH SPOROČIL

V skladu z 2. odstavkom 158. člena ZEKom-1, vam upravljalec lahko pošilja elektronska sporočila o prodajnih akcijah ali novostih na vaš elektronski naslov, ki ste ga navedli ob vašem naročilu. Vašega elektronskega naslova upravljalec ne posreduje tretji osebi pod nobenim pogojem, prav tako pa imate vedno možnost se odjaviti od prejemanja promocijskih sporočil s klikom na povezavo v samem sporočilu. Vašo odločitev upravljalec vedno spoštuje in odjava poteka na avtomatiziran način ter začne veljati takoj.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ZAKONITEGA INTERESA

V skladu s Splošno uredbo, lahko upravljalec podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa. Upravljalec si vedno prizadeva, da nad temi interesi vedno prevladajo pravice in svoboščine posameznika oziroma obiskovalca spletne strani. V kolikor ne želite obdelave podatkov oziroma želite izbris ali prekinitev obdelave, nam lahko to sporočite preko elektronske pošte na sulin.matjaz@amis.net.

SPLOŠNA STATISTIČNA OBDELAVA

Za namene optimizacije spletne strani, spremljanja pravilnega delovanja spletna strani, analize prodaje, ponovnih nakupov in obnašanja kupcev ter za namene poslovne optimizacije in merjenje poslovne učinkovitosti, uporabljamo orodje za analitiko Google Analytics. Z orodjem spremljamo prodajo po prodajnih kanalih, koliko kupcev opravlja ponovne nakupe ter v kakšni količini in vrednosti, spremljamo odzive na oglaševalske kampanje ter splošne statistične podatke o obisku. Uporabljamo anonimizacijo IP naslova, tako da vaš IP naslov ni nikoli posredovan. Po tem, ko vaš IP naslov postane anonimen, ugotovitev vaše osebe več ni mogoča, tako da Google Analytics nikakor ne more povezati vaše naprave z drugimi Googlovimi podatki.

DOSTOP DO ZGODOVINE NAROČIL IN DRUGIH PODATKOV

Ob vašem klicu ali elektronskem sporočilu, lahko zaposleni pri upravljalcu, v kolikor jim podate vaše osebne podatke ali številko računa oziroma naročila, dostopajo do vaše zgodovine naročil in osebnih podatkov. Na podlagi dostopa vam lahko tako ponudijo boljšo storitev in ponudbo ter efektivno rešitev morebitnih reklamacij.

PRILAGOJENO KOMUNICIRANJE Z OBSTOJEČIMI IN POTENCIALNIMI KUPCI

Prilagojeno komuniciranje (preko e-pošte, obvestil v brskalniku ali družbenih omrežij) uporabljamo za predstavitev ustrezne ponudbe, pošiljanje popustov in drugih vsebin, ki bi vam lahko bile zanimive na podlagi vaših preteklih interakcij z našo spletno stranjo. Za opravljanje tovrstnega komuniciranja uporabljamo vaše demografske podatke (spol, starost in lokacija), zgodovino nakupov (kupljeni izdelki, število nakupov), odzive in oglede izdelkov (odprtje sporočil, kliki na povezave) ter obravnavanje obnašanja in klikanje po spletni strani, ki lahko sproži pošiljanje prilagojenih sporočil.

Pri uporabi prilagojenega komuniciranja nikoli ne ustvarjamo uporabniških profilov, prav tako vas ne profiliramo in se ne posvečamo vašim osebnim podatkom, temveč le izvajamo obdelavo na podlagi večjih skupin, kar onemogoča določljivost vas kot posameznika.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI SOGLASJA

Upravljalec lahko obdeluje in zbira vaše osebne podatke, če za to podate soglasje, za namene preverjanja in zagotovitve, da dostopate in uporabljate vaš spletni račun, ki ste ga ustvarili z registracijo na spletni strani, ter za pošiljanje promocijskih sporočil in drugih vsebin preko elektronske pošte, kadar za to ni druge zakonske podlage in ste za to podali izrecno soglasje. Prav tako lahko upravljalec obdeluje in zbira vaše osebne podatke za druge namene, vendar samo v primeru, da ste o teh namenih bili natančno obveščeni in ste podali tudi izrecno soglasje.

V kolikor ne želite obdelave podatkov oziroma želite izbris ali prekinitev obdelave, nam lahko to sporočite preko elektronske pošte na sulin.matjaz@amis.net .

PIŠKOTKI

Zaradi zagotavljanja odlične uporabniške izkušnje in vodenje statistike ter spremljanje delovanja spletne strani, uporabljamo piškotke. Naši analitični piškotki vsebujejo anonimizacijo IP naslova, tako da vaši osebni podatki niso posredovani tretji osebi.

Piškotke lahko nadzorujete in upravljate na različne načine. Pri tem upoštevajte, da lahko odstranjevanje ali blokiranje piškotkov negativno vpliva na vašo uporabniško izkušnjo ter dostopnost do določenih strani naše spletne trgovine.

Večina brskalnikov samodejno sprejme piškotke, vendar pa lahko določite ali naj sprejmejo piškotke prek kontrolnika brskalnika, ki jih običajno najdete v meniju »Orodja« ali »Nastavitve« brskalnika. Več informacij o tem, kako spremeniti nastavitve brskalnika ali kako blokirati, upravljati ali filtrirati piškotke, lahko dobite na povezavi: www.allaboutcookies.org.

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec hrani vaše podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničitev namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor poseben zakon predpisuje hranjenje podatkov za določeno obdobje, potem upravljalec obdeluje te podatke v skladu s tem zakonom.

V kolikor ste naročilo oddali, dokončali in blago tudi prevzeli, potem podatke o naročilu hranimo na strežniku 2 leti od prevzema naročila iz vaše strani. V kolikor podate zahtevo za izbris vaših podatkov iz naših podatkovnih baz, lahko podatke izbrišemo že prej, razen podatkov na računu, ki jih v skladu z zakonodajo ni dovoljeno izbrisati in jih mora upravljalec hraniti 5 let.

Podatki v analitičnih orodjih (Google Analytics) se izbrišejo po preteku 26 mesecev.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI POGODBE

Z uporabo spletne strani ste seznanjeni, da lahko upravljalec vaše osebne podatke zaupa tudi drugim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v imenu upravljalca ter v mejah upravljalečevega pooblastila. V podjetju sodelujemo z naslednjimi pogodbenimi obdelovalci:

 • Ponudnik računovodskega programa in programa za upravljanje odnosov s kupci,

 • Računovodski servis,

 • Ponudnik pošiljanja elektronskih sporočil (npr. Google Mail, Mailchimp)

 • Ponudnik rešitev za spletno oglaševanje (npr. Facebook, Google)

 • Dostavna služba

Vaša zasebnost nam veliko pomeni, zato upravljalec vaših osebnih podatkov ne bo nikoli posredoval tretjim nepooblaščenim osebam, prav tako upravljalec izbira izključno preverjene pogodbene obdelovalce, ki imajo programsko opremo urejeno skladno s Splošno uredbo.

Upravljalec v primeru prenosa osebnih podatkov v tretje države izven območja EU zagotovi, da takšen prenos utemeljuje sklep Komisije o ustreznosti, oziroma posebna pogodbena določila med delodajalcem in obdelovalcem oziroma uporabnikom iz tretje države, skladno s 46. členom Uredbe (EU) 2016/679

VAŠE PRAVICE

V skladu s 15., 16., 17., 18., 20. in 21. členom Splošne uredbe, imate pravico do pridobitve informacij o vaših osebnih podatkih, ki so shranjeni pri nas, pravico do popravka in dopolnitve podatkov, pravico do brisanja podatkov, pravico do omejitve obdelave podatkov, pravico do zavrnitve in pravico do prenosljivosti podatkov.

Zahtevo za izpis podatkov, ki jih hranimo, lahko podate preko elektronske pošte na naslov sulin.matjaz@amis.net ali pisno na naslov. Na omenjen elektronski naslov lahko podate tudi zahtevo za izbris ali spremembo podatkov.

Za več informacij o obdelavi podatkov in dodatna vprašanja se na nas lahko obrnete preko prej navedene elektronske pošte ali s pisno zahtevo na prej omenjen naslov podjetja.

Posameznik ima pravico do preklica soglasja, ter do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska cesta 22, Ljubljana, 01 230 97 30, gp.ip(at)ip-rs.si

Datum zadnje spremembe obvestila o zasebnosti: 18.05.2021